Designer & front-end astronaut

Ik ben Dylan van Diesen, een ervaren auto­didact met liefde voor design en front-end development

Al sinds mijn twaalf­de spen­deer ik het liefst uren ach­ter de com­puter om mezelf nieuwe tech­nieken en vaardig­heden aan te leren. In de jaren hierop volgend heb ik mijn crea­tivi­teit en ken­nis nog verder uit kun­nen brei­den door mijn werk bij ui­teen­lopen­de media­bureaus en het leiden van mijn eigen multi­media­bedrijf.

Nu, 21 jaar later heb ik me­zelf ont­wikk­eld tot een multi­media desig­ner die zijn crea­tivi­teit en kennis op meer­dere gebieden kan toe­pas­sen. Van gra­fisch ont­werp tot UX/UI design en van mark­eting­advies tot het sales­gesprek. Ik heb hier­door dan ook al vele pro­jecten succes­vol bege­leid en uitge­voerd. Door mijn lief­de voor com­puters, techno­logie en design ben ik ex­pert gewor­den op het gebied van multi­media­tech­nolo­gieën en appli­caties. Ook ben ik in begin 2016 de uit­daging aange­gaan om me­zelf tot profess­ioneel ni­veau te ont­wikke­len op het ge­bied van front-end deve­lop­ment!

Op de werk­vloer word ik om­schreven als iem­and die hard werkt, lo­yaal is en een goe­de dosis humor bevat. Ik ben dan ook op zoek naar een uit­daging voor lange­re tijd met een open en geze­llige werk­sfeer waar­bij ik me­zelf ver­der kan ontwik­kelen.

Kom in contact